Program
Individuálny
Potenciál

V študentoch sa snažíme identifikovať ich unikátny potenciál a poskytnúť im základňu na jeho ďalší rozvoj. 

Program
Účinná Distribúcia
Vedomostí

Chceme zvýšiť počet aktivít, pri ktorých odborné vedomosti plynule prechádzajú zo sféry ich vzniku do sféry vzdelávania mládeže, kde vedia byť zužitkované k rozvíjaniu expertízy jednotlivcov – ako študentov, tak aj pedagógov.

Program
Budúcnosť
práce

Snažíme sa študentom poskytovať prehľad o aktuálnych trendoch a možných scenároch budúcnosti, vďaka čomu budú vedieť robiť lepšie kariérne rozhodnutia a dokážu sa tak úspešnejšie uplatniť v rýchlo sa meniacom pracovnom prostredí. 

Program
Medzi-sektorová
Spolupráca

V rámci tohto programu sa snažíme vytvárať zmysluplné partnerstvá medzi jednotlivými entitami v našom ekosystéme, aby vďaka tomu mohli rýchlejšie rásť a dosahovať svoje ciele.

SAIDE
KOMUNITA

Spájame proaktívne subjekty zo sféry formálneho vzdelávania, neformálneho vzdelávania, trhu práce i štátnych inštitúcií, ktoré sú otvorené spolupráci v mene rozvoja inovácií vo vzdelávaní na Slovensku.

     

PARTNERI NAŠICH PROJEKTOV