Budúcnosť
práce

Snažíme sa študentom poskytovať prehľad o aktuálnych trendoch a možných scenároch budúcnosti, vďaka čomu budú vedieť robiť lepšie kariérne rozhodnutia a dokážu sa tak úspešnejšie uplatniť v rýchlo sa meniacom pracovnom prostredí.
Scroll down

INFORMÁCIE
O PROGRAME

Svet sa mení neuveriteľnou rýchlosťou. Žijeme v dobe globalizácie, informatizácie, digitalizácie a automatizácie. Viacerí predstavitelia popredných svetových organizácií poukázali na fakt, že Slovensko patrí medzi krajiny s najväčším rizikom dopadu automatizácie na trh práce. Dokonca, región západného Slovenska je najohrozenejším regiónom v rámci celého zoskupenia krajín OECD.

 

Hlavný 
cieľ programu

Hlavným cieľom tohto programu je poskytovať študentom i pedagógom samotným prehľad o aktuálnych trendoch a možných scenároch budúcnosti. Vďaka týmto informáciám budú študenti vedieť robiť lepšie kariérne rozhodnutia a dokážu sa tak úspešnejšie uplatniť v rýchlo sa meniacom pracovnom prostredí. Nedostatok informácií ich môže totižto nepriaznivo ovplyvniť v ich rozhodovaní, spomaliť ich rozvoj kľúčových zručností a potenciálne môže ich nepripravenosť spôsobiť aj neuplatnenie sa na trhu práce.

Týmito krokmi chceme taktiež predísť budúcemu zvyšovaniu nezamestnanosti medzi mladými ľuďmi a nedostatku kvalifikovaných ľudí na novovzniknuté pozície.

STAŇTE SA ČLENOM SAIDE