Individuálny
potenciál

Snažíme sa identifikovať v študentoch potenciál, ohodnotiť ho a poskytnúť im základňu na jeho ďalší rozvoj. Veríme, že človek sa vie najlepšie rozvíjať vtedy, keď vie, “kým naozaj je”.
Scroll down

INFORMÁCIE
O PROGRAME

Individuálny, inak povedané osobnostný, potenciál vyjadruje existenciu (alebo neexistenciu) vlastností človeka, ktoré môžu, ale nemusia, byť rozvinuté, a tým pádom aj spoločensky uplatniteľné a využiteľné. Sú to potenciálne možnosti a skryté zdroje konkrétneho človeka realizovať a uspokojovať vlastné i spoločenské potreby, prípadne vytvárať predpoklady pre ich budúce uspokojovanie.

V rámci programu Individuálny potenciál sa snažíme identifikovať v študentoch ich potenciál, ohodnotiť ho a poskytnúť im základňu na jeho ďalší rozvoj. Veríme, že človek sa vie najlepšie rozvíjať vtedy, keď vie, “kým naozaj je”.

Hlavným
cieľom programu

je taktiež zabezpečiť prístup k príležitostiam všetkým študentom s cieľom rozvíjať seba samého a svoj potenciál. Naučiť sa byť si vedomý seba samého a svojich silných a slabých stránok nemusí byť vždy jednoduché, ale ak človek zvládne túto zručnosť, pomôže mu to stať sa oveľa spokojnejším v pracovnom, ale aj osobnom živote.

Chceme, aby študenti identifikovali ich silné stránky a už počas štúdia ich mohli zdokonaľovať. Týmto programom chceme zabezpečiť, aby mal každý človek šancu maximalizovať svoj potenciál, naďalej na sebe pracovať a rozvíjať sa v pracovnom, ale aj v osobnom živote.

To bude mať pozitívny dopad nielen na jednotlivca, ale v konečnom dôsledku aj na celú spoločnosť.

STAŇTE SA ČLENOM SAIDE