top of page

NAŠA VÍZIA

NAŠOU VÍZIOU JE, ABY KAŽDÝ MLADÝ ČLOVEK

OPÚŠŤAL BRÁNY VZDELÁVACIEHO SYSTÉMU KOMPLETNE

PRIPRAVENÝ NA MENIACI SA SVET PRÁCE

STAVIAME MOSTY MEDZI
ŠKOLSTVOM 
A TRHOM
PRÁCE

 

09.jpg

SAIDE - Slovenská asociácia pre rozvoj

inovácií vo vzdelávaní

SAIDE je neziskové mimovládne nezávislé združenie, ktorého misiou je akcelerovať prechod spoločnosti od starých foriem vzdelávania k novým, prostredníctvom budovania agilne kooperujúceho ekosystému inštitúcií zloženého zo škôl, univerzít, zamestnávateľov a podporných organizácií. Našu snahu dávame taktiež do korelácie so siedmym a ôsmym cieľom Európskych cieľov v oblasti mládeže zadefinovaných v Stratégii Európskej únie pre mládež na roky 2019 – 2027. Ak chceme, aby každý mladý človek vyšiel zo vzdelávacieho systému vybavený všetkými kľúčovými kompetenciami a odbornými vedomosťami potrebnými pre jeho úspešnú existenciu na rapídne sa meniacom trhu práce, musíme našu snahu zamerať práve na účinné prepojenie sféry vzdelávania a sféry trhu práce.

Práca tvorí nemalú časť našich životov a do veľkej miery sa podieľa na finálnej podobe života jednotlivca s presahom aj na jeho potomkov. Veríme, že ak vytvoríme inkluzívnu kooperáciu medzi trhom práce a školstvom, dokážeme nielen predísť nezamestnanosti a dosiahnuť vyššie HDP, ale zároveň pozdvihneme kvalitu života v našej spoločnosti.

Naša cesta začala v januári roku 2019, kedy sme sa rozhodli pozdvihnúť povedomie medzi stredoškolákmi o prebiehajúcich zmenách a nových trendoch na trhu práce formou celodennej konferencie. Ešte toho roku sa nám podarilo nakoniec uskutočniť tri konferencie, ktorých sa zúčastnili študenti z viac ako 100 stredných škôl z celého Slovenska. Na základe pozitívnej spätnej väzby od pedagógov, študentov i partnerov sme sa rozhodli založiť SAIDE - Slovenskú asociáciu pre rozvoj inovácií vo vzdelávaní a rozširovať svoje aktivity v mene spoločnej SAIDE vízie.

NAŠE PILIERE

Naše aktivity staviame na troch, pre nás kľúčových, pilieroch:

SPOLUPRÁCA

Pretože medzisektorovú kooperáciu vnímame ako základ pre úspešné naplnenie našej vízie.

INOVÁCIE

Pretože veríme, že aplikovaním nových metód, postupov a ideí dokážeme prinášať hodnotu.

PRACOVITOSŤ

Pretože sme si vedomí, že pre naplnenie našej vízie musíme konzis-tentne vynakladať adekvátne úsilie.

07.jpg

NAŠE FINANCOVANIE

SAIDE je mimovládnou, nezávislou a neziskovo orientovanou organizáciou.  Náklady  na  naše  fungovanie  teda  hradíme z viacerých zdrojov, ktorými sú:

SPONZORSKÉ
PRÍSPEVKY

GRANTY A PRÍSPEV-
KY Z NADÁCIÍ

2%
Z DANÍ

SAIDE JE STÁLE POMERNE MLADÁ ORGANIZÁCIA,
NO POČAS JEJ EXISTENCIE SA NÁM UŽ PODARILO
SPOLUPRACOVAŤ
S ODBORNÍKMI
Z VIAC AKO

infographic_web-1.jpg
05.jpg
13.jpg

V RÁMCI NAŠICH AKTIVÍT SME SA PODIEĽALI NAPRÍKLAD AJ NA:

  • prepojení Cirkevnej spojenej školy v Snine so spoločnosťou GGE v mene rozvoja ich technickej učebne,

 

  • príprave odborného panelu o budúcnosti vzdelávania na technologickom festivale IXPO,

 

  • rozširovaní projektu New Generation of Founders od Google, v ktorom sa školí Design Thinking,

 

  • komunikácii podujatia organizovaného Ústavom informatiky Slovenskej akadémie vied stredoškolským pedagógom.

SAIDE V MÉDIÁCH

PRIDAJTE SA K NÁM

Máte záujem rozvíjať vzdelávanie na Slovensku? Pridajte sa k nášmu tímu alebo k našim partnerským inštitúciám. Zanechajte nám krátku správu a my sa vám obratom ozveme.

Ďakujeme za odoslanie!

bottom of page