top of page

O kľúčových zručnostiach, IT a vzdelávaní budúcnosti s Martinou Schusterovou

Martina vedie vzdelávacie a rozvojové centrum v Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia a okrem rozvoja viac ako 4000 zamestnancov zodpovedá aj za študentov duálneho vzdelávania – pomaturitného vyššieho odborného štúdia.


V rozhovore sa dozviete:

  • ako funguje vzdelávanie v najväčšej IT firme na východnom Slovensku v dobe korony,

  • ako sa dá vyučovať IT dištančne,

  • ako získať certifikát v IT a rozbehnúť svoju kariéru v tejto oblasti hneď po strednej škole,

  • aké hard skills a soft skills je kľúčové si osvojiť už počas štúdia,

  • či študenti naozaj disponujú digitálnymi zručnosťami a

  • ako by mohlo vyzerať vzdelávanie budúcnosti.Martina, vedeli by ste nám priblížiť, čo je úlohou Vášho oddelenia?

Rozvíjať, formovať, posúvať vpred, zabezpečiť, zorganizovať, hľadať cesty a v neposlednom rade napredovať a digitalizovať, preskúmavať a otvárať nové možnosti. Našou prácou a poslaním je rozvoj organizácie a jej posun vpred, aby zamestnanci disponovali zručnosťami a vedomosťami, ktoré si aktuálny trh vyžaduje. Popri tom zabezpečujeme chod duálneho vzdelávania, ktoré pripravuje mladých ľudí po strednej škole v 3-ročnom pomaturitnom vyššom odbornom štúdiu, čím pripravujeme mladých ľudí na kariéru v IT.


Zjednodušene povedané, venujeme sa všetkým vzdelávacím a rozvojovým aktivitám.


Posledný rok a pol fungujeme intenzívne v online priestore. Ako funguje rozvoj zamestnancov v tak veľkej spoločnosti v týchto dňoch? Predpokladám, že spôsob Vašej práce sa musel taktiež transformovať.


Rozvoj pokračuje ďalej, no inou formou. Online vzdelávanie či e-learning bol trendom aj pred koronou, no možno sme sa tomu viac bránili. Súčasná situácia tento trend akcelerovala a týmto smerom chceme vo firme aj pokračovať. Plánujeme podporovať rozvoj zamestnancov naďalej v digitálnej podobe možnosťami, ktoré máme, či novými formátmi, ktoré pripravujeme.Mnohí mladí ľudia zvažujú prácu práve v oblasti IT. Vy máte už osem rokov funkčné duálne vzdelávanie s partnerskou školou SPŠE v Košiciach. Čo môžu študenti od absolvovania takéhoto vzdelávania očakávať? Viem sa doň zapojiť aj keď mám napríklad 23 rokov?


Naše moderné IT štúdium je zamerané na absolventov stredných škôl s maturitou (max. 5 rokov po maturite), ktorí chcú začať svoju kariéru v IT. Študenti majú možnosť sa vzdelávať a pracovať s modernými technológiami, či agile metodikou. Každý rok prijímame 30 študentov do 1. ročníka, ktorí sa počas 3 rokov vzdelávajú na teoretickej rovine, ale aj tej praktickej. Počas 3 rokov je miera praxe a teórie v pomere 70:30, vďaka čomu si môžu študenti duálu overiť v praxi to, čo sa naučili teoreticky, čo je veľmi dôležitý aspekt. Študentov vzdelávajú pedagógovia zo školy, ale aj firemní lektori. Prax absolvujú priamo vo firme, vďaka čomu sa integrujú do komunity kolegov, spoznávajú firemnú kultúru a po ukončení štúdia prechádzajú úplne plynule do svojho zamestnania ako plnohodnotný člen tímu. Študentom poskytujeme aj štipendium, či platené praxe a zároveň sa majú možnosť certifikovať, či absolvovať školenia spolu s našimi zamestnancami nad rámec ponúkaného obsahu. Poskytujeme rozvoj jazykových zručností s cieľom získať tzv. Sprachdiplom z nemeckého jazyka. Väčšina zo študentov využije aj možnosť získať certifikát slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory, ktorý je ekvivalentný s nemeckým Fachinformatiker certifikátom. Poskytovaný balík je veľký a je už len na študentoch, ako s ním naložia.


Dištančné vzdelávanie je v poslednej dobe veľmi skloňovaný pojem nielen medzi pedagógmi. E-learning a online kurzy boli trendom už dávno, ale ako ste sa s takouto formou vysporiadali v duálnom vzdelávaní? Hodnotíte tento posun skôr pozitívne alebo negatívne?


Od študentov máme pozitívne ohlasy na túto formu štúdia aj praxe. Mladí sa rýchlo aklimatizujú a online prostredie je pre nich prirodzené. Po druhej vlne pandémie sa aj my v rámci nášho IT štúdia posúvane aj do hybridných formátov. Taktiež pohovory do prvých ročníkov sme robili v prvej vlne online a tento spôsob sa veľmi osvedčil a plánujeme takto pokračovať aj do budúcna. Keďže v našom prípade ide o IT štúdium, online forma je pre nás prirodzená a snažíme sa z toho čo najviac vyťažiť aj pre študentov.Ako vnímate úlohu digitalizácie práve v oblasti formálneho vzdelávania? Spoločnosti s medzinárodným pôsobením často používajú rôzne online kolaboračné platformy. Napadajú Vám nejaké technológie, ktorých využívanie vo vzdelávacom procese by ste zintenzívnili?


Pandémia nám okrem negatívnych dopadov a skúseností priniesla aj mnoho pozitívneho. Ukázala efektívnejšie a agilné formy spolupráce, ktoré sa stali našou súčasťou. Verím, že online výučba okrem iného, ukázala žiakom a študentom, hodnotu IT a práce s počítačom. Určite by som viac podporovala využívanie videí, starším žiakom podcasty, či online kvízy na podporu výchovno-vzdelávacieho procesu. Pre mladých je to oživenie výučby a podpora ukotvenia vedomostí. Učenie hrou je efektívny spôsob získavania vedomostí. Aby sme mladých pripravovali pre budúce potreby trhu práce, mali by sa v rámci tímových projektov viac zavádzať online kolaboračné platformy. Žiakom to prinesie výhodu práce na projektoch aj mimo školu a naučí ich inak rozmýšľať, plánovať, komunikovať a orientovať sa na výsledok.


Ako Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia ste sa stali Generálnym partnerom najväčšej konferencie pre maturantov – READYCON – na ktorej sa bude preberať budúcnosť trhu práce. Vy sami sa v spoločnosti zaoberáte aj témou Future Skills. Vedeli by ste nám priblížiť, ako sa na tému kľúčových zručností pozeráte? Na rozvoj akých zručnosti by sa študenti mali podľa Vás zamerať?


Vo všeobecnej rovine sú dôležité tzv. mäkké a digitálne, či metodologické zručnosti. Ide najmä o strategické a analytické myslenie, podnikavosť, orientácia na biznis a zákazníka, či agilita. Mäkké zručnosti idú ruka v ruke s tvrdými či jazykovými. Mala by to byť komplexná výbava každého jednotlivca. Keďže sa nám život a práca postupne digitalizuje v súčasnej situácii rýchlejšie, potreba vedieť komunikovať správne a správne veci je kľúčová. Písomná komunikácia je najťažšia, pretože vedieť napísať mail či správu, ak odpadá videnie a počutie sa navzájom, si vyžaduje istú dávku zručností v rámci písomnej komunikácie. Práve v tejto forme by sme si mali dať na obsahu čo najviac záležať.O IT oblasti je známe, že sa veľmi rýchlo posúva vpred. Pre uplatnenie sa v tejto oblasti sa nám budú hodiť okrem mäkkých zručností určite aj nejaké hard skilly. Na akých hard skilloch sa podľa Vás oplatí študentom najviac zapracovať?


V mladom veku počas štúdia na škole sa zrejme ťažko učiť ako navrhovať komplexné IT riešenia, IT architektúru, inžiniering, dátovú analytiku či poskytovanie cloudových riešení, čo sú oblasti našej budúcnosti. Dôležité je, aby mali záujem. Čítali a hľadali súvislosti. Zaujímali sa ako funguje internet vecí a prečo je cloud pre nás dôležitý. Na tomto základe sa dá dobre stavať. A nezabúdajme aspoň na jeden cudzí jazyk. Aj pre prácu v IT platí, koľko jazykov ovládaš, toľko nových možností získavaš.


Do popredia sa pretlačili aj takzvané digitálne zručnosti. Môže sa zdať, že generácia Z má tieto zručnosti “v malíčku”. Čo konkrétne si ale môžeme pod digitálnymi zručnosťami predstaviť? Má ich mladá generácia naozaj zvládnuté, prípadne, odporúčali by ste im sa na niektoré viac zamerať?


Digitálne zručnosti sú dnes kľúčom k úspechu. Ľudovo povedané, ide o schopnosť človeka pracovať s počítačom, vedieť sa pohybovať na internete, sociálnych sieťach, poznať online bezpečnosť či online marketing, vedieť používať internet banking či vybaviť úradné záležitosti cez internet. Verím, že mladí ich vedia využívať. Otázne je, či správne. Do akej miery sú stotožnení s problematikou online bezpečnosti a etiky na internete. Aj tu je priestor sa s nimi rozprávať a rozširovať zručnosti, aby boli správne využívané.Akými formami sa Vy osobne radi vzdelávate? Ukazuje sa, že v budúcnosti bude pre úspech kľúčové práve celoživotné vzdelávanie. Čo robíte, keď si zaumienite, že niektorú zručnosť alebo vedomosť si chcete osvojiť?


Potreba musí vychádzať z vnútra každého človeka. Môj tip je vytvoriť si priestor a čas a byť dôsledný. Je potrebné sa poznať a vedieť aká forma a spôsob mi najlepšie sedí a vyhovuje. Niekto je vizuálny typ, iní potrebujú zapájať sluch. Ja preferujem krátke videá, e-learningový kurz, kde si sama určujem tempo a samozrejme literatúra, knihy a e-knihy, či odborné články. Mne sa osvedčila aj prioritizácia. Študovať viac komplexnejších tém naraz popri práci sa nie vždy podarí a vyplatí. Ja si stanovím ciele a snažím sa ich dodržať. Verím, že čas, ktorý do seba investujeme, sa nám vždy vráti späť.


Keby sme sa mohli na záver preniesť viac do budúcnosti. Ako by ste si predstavovali formálne vzdelávanie budúcnosti? Aké by ste chceli, aby bolo?


Vidím moderné triedy a učebne, ktoré používajú audiovizuálne pomôcky. Žiaci, či študenti vedia pracovať a spolupracovať aj v online prostredí. Sú kreatívni, hľadajú cesty a prepájajú súvislosti. Nepoznajú pojem memorovanie a predmety sa učia komplexne. Výučba je viac prepájaná s praxou, na školách sú bežné rôzne prednášky a diskusie so zaujímavými osobnosťami. Veda a výskum sú žiakom blízke a sú žhaví po poznaní. Žiak nemusí byť dokonalý vo všetkých predmetoch, ale posilňujú sa uňho tie oblasti, o ktoré má záujem (prírodné vedy, umenie a podobne).


Verím, že to nie je len vízia keď zavriem oči, ale predpoveď budúcnosti vo vzdelávaní.

bottom of page