top of page

SEMINÁR: Moderné elektronické súčiastky pre 5G telekomunikačné siete


 

POZVÁNKA NA STIAHNUTIE

Pozvánka _ Moderné elektronické súčiastky pre 5G telekomunikačné siete
.pdf
Download PDF • 149KB
 

Vážené pedagogičky, vážení pedagógovia,


dovoľujeme si Vás touto cestou pozvať na bezplatný online seminár so zameraním na tému s názvom “Moderné elektronické súčiastky pre 5G telekomunikačné siete”. Online seminár sa uskutoční vďaka pánovi Ing. Milanovi Ťapajnovi, PhD., ktorý pôsobí ako Výskumník a Zástupca riaditeľa Elektrotechnického ústavu Slovenskej akadémie vied v Bratislave v nižšie uvedenom termíne.

ANOTÁCIA K SEMINÁRU:

S istým oneskorením oproti iným technologicky vyspelým krajinám (Južná Kórea, Švajčiarsko, USA atď.) sa na Slovensku postupne buduje infraštruktúra pre mobilné telekomunikačné siete 5. generácie (5G). Hlavným dôvodom oneskorenia je potreba obrovských investícií do novej infraštruktúry 5G sietí, ktoré vyplývajú zo zmeny architektúry komunikačných systémov a technológií doteraz využívaných mikrovlnných obvodov. Vzhľadom na obavy časti laickej verejnosti sa ukazuje aj potreba širšej informovanosti o zavádzaní 5G sietí zo strany odborníkov.


V prednáške popíšeme očakávané parametre 5G siete, zmeny architektúry kritických komponentov novej siete a jej potenciálne využitie. Ďalej sa zameriame na problematiku vysoko-rýchlych obvodov, schopných vysielať a prijímať signály s frekvenciami niekoľko desiatok GHz.


Špeciálnu pozornosť budeme venovať novej generácii mikrovlnných súčiastok (tranzistorov) na báze nitridu gália – GaN (tento materiál sa využíva aj na výrobu bielych LED). Rozoberieme princíp činnosti GaN tranzistorov, ich výnimočnosť oproti doteraz používaným materiálom a moderné technológie na ich výrobu.NA SEMINÁRI BUDEME PREBERAŤ:
  • Očakávané parametre 5G sietí.

  • Architektúru 5G sietí, ich implementáciu a využitie.

  • Technológie a materiály pre 5G komunikáciu.

  • Stručný úvod do polovodičov.

  • Mikrovlnné tranzistory na báze GaAs a GaN.

  • Moderné technológie pre výrobu mikrovlnných tranzistorov.


Zdroj: vedanadosah.cvtisr.sk

O LEKTOROVI:

Milan Ťapajna (*1977) ukončil vysokoškolské vzdelanie v roku 2003 na Fakulte Elektrotechniky a Informatiky Slovenskej Technickej Univerzity v Bratislave, kde v roku 2007 získal aj titul PhD. v odbore Mikroelektronika.


V rokoch 2009 až 2011 pôsobil ako výskumný asistent v skupine prof. Kuballa na Bristolskej univerzite v Spojenom Kráľovstve. Od návratu na Slovensko pôsobí na Elektrotechnickom ústave SAV.


Vo svojom výskume sa zameriaval na výskum vlastností a spoľahlivosti nových polovodičových súčiastok na báze GaN pre využitie vo vysokofrekvenčnej a výkonovej elektronike. Aktuálne sa venuje materiálovému výskumu oxidu gália (Ga2O3) s cieľom vývoja nových výkonových súčiastok. Od roku 2017 pôsobí ako zástupca riaditeľa Elektrotechnického ústavu SAV.
O ELEKTROTECHNICKOM ÚSTAVE SAV:

Elektrotechnický ústav Slovenskej akadémie vied je vedecká inštitúcia, ktorej základy boli položené v r. 1953. Výskumné oblasti ústavu pokrývajú disciplíny mikroelektroniky, elektrotechniky a fyziky tuhých látok významne podporovanými materiálovým výskumom.


Pracovníci ElÚ SAV sa podieľajú na riešení projektov podporovaných Európskou komisiou (H2020, Štrukturálne fondy) a domácich projektov (APVV a VEGA). Výskumné aktivity ElÚ SAV sú v súčasnosti zamerané na výskum v oblasti 2D materiálov, fyzikálnych javov mikromagnetizmu, MEMS senzory pre nehostinné


prostredie, detektory ionizujúceho a terahertzového žiarenia a aplikovanú supravodivosť pre vývoj nových kompozitných vodičov, supravodivých káblov a zariadní (elektromagnety, prúdový obmedzovač).


Aktuálny výskum v oblasti III-V polovodičov zahŕňa rast vrstiev a heteroštruktúr, prípravu a charakterizáciu výkonových spínacích a vysokofrekvenčných tranzistorov na báze GaN a InN ako aj výkonových súčiastok na báze širokopásmového Ga2O3 polovodiča.

 


KONTAKT NA ORGANIZÁTORA


V prípade akýchkoľvek organizačných otázok neváhajte kontaktovať:


SAIDE - Slovenská asociácia pre rozvoj inovácií vo vzdelávaní

hamaj@saide.sk / +421 919 141 351

www.saide.sk


Ďakujeme a tešíme sa na Vás!bottom of page