top of page

SEMINÁR: Nové a netradičné technológie prepájajúce strojárstvo a chemické inžinierstvo

Účastníci seminára získajú prehľad o aktuálnych témach a technológiách moderného odboru „Procesná technika“ a taktiež o nárokoch na absolventov, ktoré požaduje prax a budú vedieť svojich študentov kvalifikovane informovať o perspektívach a možnostiach uplatnenia na trhu práce vo vybranom segmente priemyslu.


 

POZVÁNKA NA STIAHNUTIE


Pozvánka _ Nové a netradičné technológie prepájajúce strojárstvo a chemické inžinierstvo
.p
Download P • 166KB

 

Vážené pedagogičky, vážení pedagógovia,


dovoľujeme si Vás pozvať na bezplatný online seminár so zameraním na tému s názvom “Nové a netradičné technológie prepájajúce strojárstvo a chemické inžinierstvo”. Online seminár sa uskutoční vďaka pánovi prof. Ing. Mariánovi Peciarovi, PhD., ktorý pôsobí ako vedúci Ústavu procesného inžinierstva Strojníckej fakulty STU v Bratislave v nižšie uvedenom termíne.


prof. Ing. Marián Peciar, PhD. v laboratóriu

ANOTÁCIA K SEMINÁRU:

Strojársky priemysel patrí dlhodobo k ťažiskovým v hospodárstve Slovenskej republiky. Dnes už ale neexistuje taký strojársky priemysel, ktorý by nekooperoval s inými odbormi, napr. informatikou, chémiou, biológiou alebo inými.


Na Strojníckej fakulte STU v Bratislave už niekoľko desiatok rokov vychovávajú inžinierov špecialistov v medziodborovom štúdiu „Procesná technika“. Je to unikátne skĺbenie strojného inžinierstva a chemického inžinierstva. Dnes, v čase proklamovanej stratégie Industry 4.0, je pre strojárov nevyhnutné mať na primeranej úrovni vedomosti aj z iných odborov.


A tak je v Procesnej technike nevyhnutné okrem iných zvládať aj vedomosti z chémie, aby inžinier mohol vykonávať profesiu odborne a vedel si domyslieť aj dôsledky chemického pôsobenia na materiály a procesy. Musíme si vedieť spočítať tlaky a teploty procesov v rôzne sa meniacich podmienkach, agresivitu, jedovatosť a výbušnosť surovín, medziproduktov aj produktov, aby nami navrhované technológie boli bezpečné pri prevádzke, a zároveň zodpovedali štandardom BAT a ideálne aby boli aj bezodpadové.


Významnou časťou moderných priemyselných technológií je spracovanie práškových a zrnitých suchých aj vlhkých materiálov do formy vhodnej pre bezpečnú automatizovanú výrobu. V skratke túto oblasť nazývame mechanika partikulárnych látok. Seminár bude venovaný významnej časti mechaniky sypkých hmôt a to aglomeračným a granulačným technológiám z pohľadu synergie strojárstva a chémie.


NA SEMINÁRI BUDEME PREBERAŤ:
  • Problémy spracovania práškových foriem surovín.

  • Rozdielnosť technologických riešení pre suché a vlhké zrnité materiály.

  • Výhody transformácie veľkosti častíc, aglomerácia a granulácia materiálov.

  • Moderná technológia multikomponentnej granulácie hnojív.

  • Príklady reálneho využitia moderných technológií spracovania práškových materiálov a odpadov.

  • Ďalšie výhody synergie znalostí strojárstva a chémie pri riešení neštandardných úloh, inovácií a transfere vedeckých poznatkov do priemyselnej praxe.


Účastníci seminára získajú prehľad o aktuálnych témach a technológiách moderného odboru „Procesná technika“ a taktiež o nárokoch na absolventov, ktoré požaduje prax a budú vedieť svojich študentov kvalifikovane informovať o perspektívach a možnostiach uplatnenia na trhu práce vo vybranom segmente priemyslu.


Exkurzia v Dusle

O LEKTOROVI:

Prof. Ing. Marián Peciar, PhD. je špičkovým medzinárodne uznávaným odborníkom na mikrogranuláciu a dezintegráciu organických a anorganických materiálov a kompozitov a ich separáciu, vývoj nových materiálových foriem pre aktívnu parametrizáciu vlastností, expert pre tokové vlastnosti a mechaniku trojfázových sústav a procesnú techniku, netradičné formy mletia a rozdružovania, separácie a simulácie mechaniky častíc. Je špecialistom pre dizajn nekonvenčných a inovatívnych zariadení a technológií pre priemyselnú prax a prenos veľkosti technológií z merítka pilot-plant do reálnej priemyselnej veľkosti.


Od roku 1999 je vedúcim Ústavu procesného inžinierstva SjF STU, v rokoch 2011-2019 bol prorektorom STU pre intenzifikáciu spolupráce s praxou, transfer technológií a ochranu duševného vlastníctva. Je vedúcim výskumného tímu v oblasti procesnej techniky a laboratórií procesnej techniky na ÚPI.


V roku 2021 získal viaceré ocenenia. Ocenenie "Vedec roka 2020" v kategórii "Technológ roka" mu bolo udelené za mimoriadny prínos v oblasti vývoja netradičných a unikátnych technológií spracovania suchých aj vlhkých práškových a zrnitých látok, v oblasti pokrokových materiálov pre nasadenie v systémoch Industry 4.0 a výchovu mladých technológov (vyhlasovateľ Centrum vedecko-technických informácii SR, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedecko-technických spoločností). Druhým významným ocenením bolo ocenenie v súťaži Inovatívny čin roka 2020 (vyhlasovateľ Ministerstvo hospodárstva SR). V kategórii „Technologická inovácia“ získal výskumný kolektív profesora Peciara 1. miesto za realizovaný projekt „Technologická linka na spracovanie multikomponentných hnojív s využitím granulátora s plochou matricou.Výstavba linky


O ÚSTAVE PROCESNÉHO INŽINIERSTVA:

Ústav procesného inžinierstva Strojníckej fakulty STU v Bratislave zabezpečuje v študijnom odbore STROJÁRSTVO - PROCESNÁ TECHNIKA s neobmedzenou akreditáciou štúdia na všetkých troch na seba nadväzujúcich stupňoch: bakalársky študijný program TECHNIKA OCHRANY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, inžiniersky študijný program CHEMICKÉ A POTRAVINÁRSKE STROJE A ZARIADENIA a doktorandský študijný program PROCESNÁ TECHNIKA.


Vedecko-výskumná činnosť ústavu sa realizuje v oblasti procesnej techniky. V tejto oblasti je to štúdium prúdenia, tokov a spracovania stlačiteľných tekutých zmesí, mechanika partikulárnych látok a procesy ich spracovania, odlučovanie a odvodňovanie zmesí filtráciou a lisovaním, intenzifikácia prestupu tepla a látky v zariadeniach a hydromechanika cirkulačných bioreaktorov. Okrem vedecko-výskumných projektov Ústav procesného inžinierstva patrí k popredným pracoviskám fakulty v oblasti vedecko-výskumnej spolupráce s praxou. Výskumné projekty pre prax sa riešia ako pre domáce, tak aj zahraničné spoločnosti.


Detailné informácie a popularizačné filmy o ústave možno nájsť na linkách:

3D model granulačnej linky

 


KONTAKT NA ORGANIZÁTORA


V prípade akýchkoľvek organizačných otázok neváhajte kontaktovať:


SAIDE - Slovenská asociácia pre rozvoj inovácií vo vzdelávaní

hamaj@saide.sk / +421 919 141 351

www.saide.sk


Ďakujeme a tešíme sa na Vás!


bottom of page