top of page

SEMINÁR: Priemyselná robotika - súčasný stav, kinematika, dynamika a bezpečnosť

Vážené pedagogičky, vážení pedagógovia,


dovoľujeme si Vás touto cestou pozvať na bezplatný online seminár so zameraním na tému s názvom “Priemyselná robotika - súčasný stav, kinematika, dynamika a bezpečnosť”. Online seminár sa uskutoční vďaka pánovi prof. Ing. Františkovi Duchoňovi, PhD., ktorý pôsobí ako prezident Národného centra robotiky v nižšie uvedenom termíne.

ANOTÁCIA K SEMINÁRU:

V úvode seminára budú uvedené štatistiky o priemyselných robotoch z Medzinárodnej federácie pre robotiku.


Jadro seminára tvorí objasnenie troch hlavných vĺn priemyselnej robotiky a ich vlastností. V rámci seminára budú ozrejmené aj rôzne aspekty súčasnej priemyselnej robotiky vrátane dôležitej otázky bezpečnosti takýchto pracovísk. Budú odprednášané základné kinematické vlastnosti priemyselných robotov a rôzne ich charakteristiky.


Súčasťou priemyselných robotov sú aj koncové efektory, ktoré sú tak isto obsahom seminára. Budú charakterizované základné operácie vykonávané priemyselnými robotmi a pozrieme sa aj na otázky efektívneho nasadenia priemyselných robotov (napr. v závislosti od objemu produkcie a ceny výrobku).


Zadefinujeme samozrejme aj spôsoby riadenia pohybu priemyselných robotov a s tým súvisiace súradnicové systémy.


V matematickej časti prednášky sa pozrieme, ako sa odvodí poloha koncového efektora od natočenia jednotlivých kĺbov, tzv. priama kinematická úloha. Tak isto sa pozrieme, ako sa to dá využiť na kalibráciu robota a koncového efektora.Zdroj: https://www.taftie21.eu/4-q-4-frantisek-duchon/

O LEKTOROVI:

Pán Duchoň pôsobí ako profesor v odbore kybernetika na Slovenskej technickej univerzite. Je spoluzakladateľom a v súčasnosti pôsobí ako prezident Národného centra robotiky. Taktiež je riaditeľom Digitálneho inovačného hubu Science City a zástupcom riaditeľa Ústavu robotiky a kybernetiky.


V oblasti výskumu sa venuje predovšetkým priemyselnej a mobilnej robotike, digitalizácii a modelovaniu výrobných systémov. V oblasti pedagogiky je zodpovedný za predmety Riadenie mobilných robotov, Výrobné systémy a Technické prostriedky riadenia. Je autorom viac ako dvesto vedeckých a odborných publikácií o robotike a príbuzných vedných odboroch.


Aktuálne pôsobí v niekoľkých výskumných projektoch a doteraz bol zodpovedným riešiteľom na vyše desiatich projektoch. Viedol takmer osemdesiat úspešne obhájených študentských záverečných prác. V roku 2015 bol ocenený spolu s jeho tímom cenou Najlepší prístup inovátora k transferu technológie. Je členom pracovnej skupiny Informačno-komunikačné technológie na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR. Od roku 2018 pôsobí aj ako hodnotiteľ EU projektov v Bruseli v oblasti ICT (prevažne robotika).


O NÁRODNOM CENTRE ROBOTIKY:

Národné centrum robotiky je občianskym združením, ktoré je založené pod hlavičkou Fakulty elektrotechniky a informatiky, Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.


Národné centrum robotiky bolo založené za účelom výskumu, podpory a rozvoja robotiky v univerzitnom a celospoločenskom prostredí. V súčasnosti spolupracujú s viacerými univerzitami, komerčnými firmami a podporujú študentov vo výskumných aktivitách. Podieľajú sa na viacerých projektoch, okrem iného aj pod štruktúrou H2020.


Členmi Národného centra robotiky sú medzinárodne uznávaní odborníci v oblasti robotiky, kybernetiky a automatizácie. 

KONTAKT NA ORGANIZÁTORA


V prípade akýchkoľvek organizačných otázok neváhajte kontaktovať:


SAIDE - Slovenská asociácia pre rozvoj inovácií vo vzdelávaní

hamaj@saide.sk / +421 919 141 351

www.saide.sk


Ďakujeme a tešíme sa na Vás!

bottom of page