top of page

SEMINÁR: Tvorivé myslenie

Vážené pedagogičky, vážení pedagógovia,


dovoľujeme si Vás touto cestou pozvať na bezplatný online seminár so zameraním na tému s názvom “Tvorivé myslenie”. Online seminár sa uskutoční vďaka pánovi Martinovi Rennerovi, ktorý pôsobí ako Špecialista inovačného štúdia v ČSOB v nižšie uvedenom termíne.
ANOTÁCIA K SEMINÁRU:

Podľa mnohých je úlohou školstva vychovať a vzdelávať žiakov už dnes pre podmienky, ktoré nastanú o niekoľko rokov.


Žiakov treba pripraviť na to, aby vedeli pristupovať k problémom a riešiť ich zodpovedne, tvorivo a efektívne. Učebnice, ktoré majú žiaci k dispozícii nemôžu reflektovať úplne všetky ich záujmy a potreby, ani neustále sa meniace podmienky v spoločnosti. Preto je predpoklad, že učitelia budú čoraz častejšie upravovať dostupné vzdelávacie materiály a tvoriť vlastné, hľadať alternatívne prístupy k vyučovaniu, ktoré budú pre žiakov zaujímavé a súčasne budú rozvíjať v žiakoch tvorivosť, tvorivé myslenie a ďalšie kľúčové kompetencie, na ktoré sa v dnešnej dobe kladie vysoký dôraz.


Tvorivosť chápeme ako kľúčovú kognitívnu kompetenciu, ktorá jednotlivcovi umožňuje riešiť nepredvídateľné problémy a úspešne sa vyrovnať s rýchlymi zmenami v práci, škole, osobnom i spoločenskom živote.NA SEMINÁRI BUDEME PREBERAŤ:
  • Ako funguje tvorivé/kreatívne myslenie a či je kreativita dnes pre ľudí alebo pre biznis ešte vôbec dôležitá.

  • Ako vyzerá kreativita v praxi. Otestujete si, nakoľko kreatívni ste.

  • Preberieme techniky a konkrétne príklady na podporu kreativity.

  • Rozoberieme si prípadovú štúdia zo sveta veľkého biznisu.


Účastníci po absolvovaní seminára získajú prehľad v tejto oblasti a osvoja si rôzne techniky na podporu tvorivého myslenia u seba i svojich študentov.

O LEKTOROVI:

Pán Renner má dlhoročné skúsenosti z prostredia bankovníctva aj poisťovníctva, v rámci čoho pôsobil v pobočkovej sieti, produktovom manažmente a podpore predaja. Popri tom sa začal venovať podpore inovatívneho myslenia a implementácii nových nápadov vo finančníctve. Aktuálne sa na pozícii špecialistu inovačného štúdia naplno venuje budovaniu inovatívnej kultúry v ČSOB, podpore nových spôsobov práce, podpore znalosti technológií a trendov a vzdelávaniu v oblasti digitálnych technológií.O ČESKOSLOVENSKEJ OBCHODNEJ BANKE:

ČSOB, ktorej marketingovú komunikáciu určite poznáte aj vďaka polárnej sove, je modernou finančnou inštitúciou so silným medzinárodným zázemím. Na Slovensku vyniká širokým portfóliom ponúkaných služieb, v ktorom dominujú najmä bankové a poistné produkty, ale tiež lízing, možnosť investovania či stavebné sporenie. ČSOB je tu „Pre Vás osobne“ vždy vtedy, keď hľadáte výhodnú hypotéku, študentský účet či cestovné poistenie. Zakladajú si na pochopení individuálnych potrieb klienta, kompletných finančných riešeniach a profesionálnom poradenstve s využívaním moderných technológií. Dôkazom toho je napríklad aj aplikácia ČSOB SmartBanking, ktorá patrí dlhodobo medzi najlepšie hodnotené aplikácie finančných inštitúcií na Slovensku.


V ČSOB berú prístup k zákazníkom naozaj osobne. A tak, ako sa správajú k ich zákazníkom, pristupujú aj k ich zamestnancom. Ich cieľom je vytvárať atraktívne zamestnávateľské prostredie s jasnými a zrozumiteľnými hodnotami, víziou, misiou a firemnou kultúrou. Podporujú autonómiu a ambície zamestnancov a podporujú ich v osobnostnom rozvoji a kariérnom posune.


ČSOB sa aj prostredníctvom ČSOB nadácie aktívne zapája do verejnoprospešných a dobrovoľníckych aktivít. Cieľom je dosiahnuť pozitívnu zmenu spoločnosti vďaka realizácii projektov z oblasti aktívneho životného štýlu, zdravia a ochrany životného prostredia. ČSOB je už dlhoročne partnerom najväčšieho bežeckého podujatia ČSOB Bratislava Marathon. 

KONTAKT NA ORGANIZÁTORA


V prípade akýchkoľvek organizačných otázok neváhajte kontaktovať:


SAIDE - Slovenská asociácia pre rozvoj inovácií vo vzdelávaní

hamaj@saide.sk / +421 919 141 351

www.saide.sk


Ďakujeme a tešíme sa na Vás!

bottom of page